مقدمه استفاده از خدمات گردشگری یا میهمان نوازی دیگر لوکس محدود به افرادی نیست که در کشورهای توسعه یافته اقتصادی زندگی می کنند. این کشور

.