مقدمه تعریف هنر در فلسفه معاصر بحث برانگیز است. اینکه آیا می توان هنر را تعریف کرد نیز بحث برانگیز بوده است. در مورد سودمندی فلسفی

.