تعیین اینکه درجهان به این بزرگی کدام شرکت طراحی سایت بهتر است، کار دشواری است. مخصوصاً در زمینه فن آوری که  بسیار شرکت‌های نوظهور در

.